Erstatning

Det  skal normalt ikke gis billighetserstatning for tap eller skade den  skadelidte selv kunne tatt forholdsregler mot, eller som følge av et hendelig uhell som kunne ha inntruffet hvor som helst.

Hovedregelen  er at personlige eiendeler som oppbevares på skolen, er den enkeltes  ansvar og erstattes ikke av kommunen ved tyveri og skade.

Billighetserstatning gis ikke for tap av kontanter og gjenstander som ikke har naturlig  sammenheng med skolearbeid.

Avgjørelsen  skal bygge på rimelighet. (Er det rimelig at utgifter dekkes av skolen,  siden det ikke foreligger et erstatningsgrunnlag?) Det må utøves et  konkret skjønn i det enkelte tilfellet.

Ved skade/tap av andre eiendeler enn det ovennevnte (jf. pkt. 4) må skolen i det enkelte tilfellet vurdere om det er rimelig at vedkommende skal tilkjennes billighetserstatning. For eksempel kan det etter en      skjønnsmessig rimelighetsvurdering normalt gis billighetserstatning for tap/skade på klær, klokker, briller og lignende.

Billighetserstatning må under enhver omstendighet begrenses til å dekke ”normalprisen” på klær og gjenstander.

Ved  skade på briller må det tas hensyn til pris på brillens glass og innfatning. Dette er noe som i hvert enkelt tilfelle vil kunne variere.  Kvittering/bevis fra optiker på brillens totale kostnad må fremlegges før      det tas endelig stilling til hvor mye billighetserstatning som skal ytes i det enkelte tilfellet.

Det  kan maksimalt ytes inntil 75 % av dokumenterte utgifter, dog ikke høyere beløp enn hva Utdanningsetaten selv kan avgjøre etter rettsinstruksen. Gjeldende beløpsgrense er for tiden kr. 6.000,-.

Rektor avgjør saker om billighetserstatning til elever, lærere og andre tilsatte. Det er ikke klageadgang på rektors avgjørelse.