Hovedseksjon

Erstatning

 

Hovedregelen  er at personlige eiendeler som oppbevares på skolen, er den enkeltes  ansvar og erstattes ikke av kommunen ved tyveri og skade.

Billighetserstatning gis ikke for tap av kontanter og gjenstander som ikke har naturlig  sammenheng med skolearbeid.

Billighetserstatning må under enhver omstendighet begrenses til å dekke ”normalprisen” på klær og gjenstander.

Ved  skade på briller må det tas hensyn til pris på brillens glass og innfatning. Dette er noe som i hvert enkelt tilfelle vil kunne variere.  Kvittering/bevis fra optiker på brillens totale kostnad må fremlegges før      det tas endelig stilling til hvor mye billighetserstatning som skal ytes i det enkelte tilfellet.

Det  kan maksimalt ytes inntil 75 % av dokumenterte utgifter, dog ikke høyere beløp enn hva Utdanningsetaten selv kan avgjøre etter rettsinstruksen. Gjeldende beløpsgrense er for tiden kr. 6.300,-.

Rektor avgjør saker om billighetserstatning til elever, lærere og andre tilsatte. Det er ikke klageadgang på rektors avgjørelse.