Strategisk plan

Strategisk plan 2019- Presentasjonsplan.pdf

 

Linderud skoles personale har høst 2018 redigert skolens visjon. Den er gjengitt under skolens profil i strategisk plan 2019.

Skolens plangruppe har evaluert strategisk plan for 2018, og risikovurdert hovedområdene i Utdanningsetatens strategiske kart, Elev- og læringsperspektivet . Vi har vurdert hvilke tiltak som videreføres i 2019 og derved blir å regne som drift, og hvilke nye tiltak vi setter i gang. Strategisk plan for 2019 er utviklet i tett samarbeide med plangruppe, utvalgte elever fra skolens elevråd, øvrig personale og Driftsstyret.

Linderud skoles satsingsområder er læringsmiljø og elevaktiv undervisning, fagsamarbeid og kulturaktiv skole. Skolen jobber tett med læringsmiljøteamet i Utdanningsetaten med fokus på en helhetlig systematikk der utarbeidelse av felles universelle regler og positivt forsterkende belønningssystemer står sentralt, sammen med en helhetlig tilnærming til planlegging av undervisningsøkter, der både det faglige og sosiale skal ivaretas i hver økt. Vi ser det som viktig å stadig jobbe med å forbedre de forebyggende tiltakene for skolemiljøet som f.eks. trivselstiltak i elevens friminutt. Skolen har de to siste år hatt stadig forbedring av resultatene på elevundersøkelsen når det gjelder forekomsten av mobbing, så vi fortsetter dette i målrettede arbeidet i samme ånd.

Linderud skole har mange elever med behov for særskilt norskopplæring. Samtidig melder elevene våre at de ønsker seg enda mer elevaktiv undervisning. I tråd med dette vil skolen fra høst 2019 samarbeide med Utdanningsetatens pedagogisk avdeling når det gjelder språkopplæring, der systematikk rundt språk og begrepsopplæring kombinert med elevaktive arbeidsformer vil være sentralt. 

I løpet av skoleåret 2017/18 og høst 2018 innførte skolen 1:1 i Pads på alle trinn. Skolen jobber i implementeringsfasen mot en helhetlig tankegang rundt bruk av i Pad som et læringsfremmende og elevaktivt verktøy.
Skolen har utviklet en standard for den gode undervisningsøkten som strategisk følges opp gjennom observasjon og tett samarbeid mellom lærere og ledelse. 

Skolen er med i både et statlig (3. og 4. trinn) og et kommunalt forsøk (1.trinn 2.trinn ) når det gjelder gratis kjernetid i AKS. Der målsetningen er at alle elever skal være i AKS, og kunne delta på læringsstøttende aktiviteter. Vi jobber videre med økt kvalitet ved å legge til rette for enda tettere samarbeide mellom skolens pedagoger og AKS-ansatte.