Hovedseksjon

Klage på karakter

Sluttvurderinger gis skriftlig til elevene. Klagefristen regnes fra det tidspunktet informasjon om vedtaket har kommet frem til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjent med vedtaket. Klagefristen på sluttvurderinger er 10 virkedager.

Saksgang klage på sluttvurderinger

Forenklet

  1. Elev og/eller foresatt ber om begrunnelse på karakter
  2. Når begrunnelse er gitt tar elev og/eller foresatt stilling til om de ønsker å klage
  3. En eventuell klage skal være skriftlig
  4. Saken oversendes fylkesmannen som tar stilling til om gjeldende bestemmelser og regler er fulgt.
  5. Skolen mottar svar fra fylkesmannen.

Utdypende

Før en eventuell klage formelt leveres utarbeider faglærer en begrunnelse på karakter. Når en elev eller foresatt ber om begrunnelse på en sluttvurdering settes klagefristen på pause. Fristen løper igjen fra begrunnelsen er gitt.

 Etter at begrunnelse er gitt tar elev/foresatt endelig stilling til om de ønsker å klage på vurderingen. Hvis man ønsker å klage på vurderingen oversendes klagen samt begrunnelse til fylkesmannen. Fylkesmannen tar da stilling til om gjeldende bestemmelser og regler for sluttvurdering er fulgt. Fylkesmannen vurderer ikke om selve karakteren er riktig. Hvis fylkesmannen mener vurderingen er gjort i samsvar med gjeldende bestemmeler og regler avvises klagen. I motsatt fall oppheves standpunktkarakteren, og rektor og faglærer gjennomfører en ny vurdering. Rektor setter endelig karakter. En klagebehandling kan føre til at karakteren blir stående eller at karakteren blir justert opp eller ned.

Saksbehandlingstid klage på sluttvurderinger

Ved en eventuell klage oversendes saken fylkesmannen ved skoleårets slutt. Normalt får skolen svar på klagebehandlingen i august/september. Eventuell ny standpunktkarakter fastsettes etter at skolen har fått svar fra fylkesmannen.

Klagesaker skriftlig eksamen

 Hvis en elev eller foresatt ønsker å klage på karakter gitt på en skriftlig eksamen er saksgangen noe annerledes. I samråd med skolen bør man avgjøre om eleven bør klage eller ikke. Hvis man kommer fram til at man ønsker å klage sender skolen besvarelsen til ny sensur av eksterne sensorer som fastsetter endelig karakter. Klageinstansen ved skriftlig eksamen er en klagenemd oppnevnt av fylkesmannen. Normalt gjennomføres denne nye vurderingen i starten av sommerferien. Klagefristen ved skriflitg eksamen er 10 virkedager.

Klagesaker muntlig eksamen

På muntlig eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for karakteren. Ved en eventuell klage sender rektor en redegjørelse fra sensor og eksaminator til fylkesmannen. Hvis klageren får medhold blir karakteren annulert, og klageren har rett til å gå opp til ny eksamen.

Klagesaker orden og oppførsel

Ved en klage på karakter i orden og/eller oppførsel sender kontaktlærer og rektor en redegjørelse for karakteren til fylkesmannen. Klageinstansen avgjør om klagen skal føre til at karakteren blir stående eller endret opp eller ned.