Hovedseksjon

Elever med autisme og utviklingshemming

Vi har totalt 20 elevplasser fra 1. til og med 10 trinn. Vi har 10 plasser forbeholdt elever med autismediagnose og 10 plasser for elever med forskjellige diagnoser innenfor begrepet utviklingshemming. Elevgruppen kan endres fra år til år i fht. alder og gruppesammensetning.

Det er inntakskontoret i Utdanningsetaten som har ansvar for å fatte vedtak for tildeling av skoleplass i spesialgruppe. Søknadsfristen er 1. desember og bostedsskolen har ansvar for å bistå foreldrene i å søke plass for eleven i spesialgruppe. 

Hver kontaktlærer har ansvar minimum for 2 – 3 elever. Resterende tid dekkes opp av assistenter som jobber på skole eller skole/AKS. Skoledagens varighet varierer i fht. hvilket trinn eleven er på. Skoledagen begynner 8.30.  De fleste elevene går på spesial AKS frem til 16.00. AKS ses på som en forlengelse av skoledagen og det benyttes samme lokaler som skolen.

Alle elever har en individuell opplæringsplan (IOP) som utarbeides etter sakkyndig vurdering fra PPT. Denne er rådgivende i fht. hva eleven skal lære i de enkelte fagene. Vi legger stor vekt på at elevene skal oppleve trygghet, trivsel og tilhørighet på Linderud skole. Når nye elever skal begynne besøker vi barnehage eller annen skole før sommeren. For nye elever har vi en besøksdag på skolen i begynnelsen av juni.  Da kommer elever, foreldre og lærere/pedagoger på besøk.

I det pedagogiske arbeidet vektlegges forutsigbarhet og struktur. Det brukes mye visuell støtte tilpasset den enkelte elevs behov. Vi anvender tegn til tale, bilder og alternativ kommunikasjon. Vi benytter Pc,Ipad og interaktive tavler som pedagogisk verktøy i undervisningen. Det tilrettelegges for elever å delta opp mot ordinære trinn der eleven vurderes for å ha utbytte av dette faglig og sosialt. Linderud er en inkluderende skole og det jobbes med sosiale mål, god samhandling og lek i den enkelte gruppe tilpasset funksjonsnivå og alder. 

Mer om spesialundervisning: https://ude.intranett.oslo.kommune.no/getfile.php/132315802/utdanningsetaten%20%28UDE%29/Intranett%20%28UDE%29/1%20Ny%20hovedside/Oppf%C3%B8lging%20av%20eleven/Dokumenter/Spesialundervisning%20i%20grunnoppl%C3%A6ringen.pdf