PPT

PPT hjelper skolen med å legge til rette for elever med spesielle behov. De bistår med observasjon og kartlegging av elever, utreder behov for spesialundervising og gir råd om hvordan skolen kan legge til rette for et best mulig miljø både faglig og sosialt.

Skolens PPT-rådgivere er en del av skolens ressursteam sammen med bl.a. skoleledelse, rådgiver, helsesøster og sosiallærer, og deltar på de fleste tverrfaglige møter.

PPT er i utgangspunktet en skoletilknyttet tjeneste. PPT skal være tilgjengelig for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov i kommunen. Barnets vansker kan være knyttet opp mot faglige og/eller sosiale vansker og lignende.

PPT er tilgjengelig for barn med særskilte behov i barnehage eller hjemme. PPT gir råd til foreldre, barnehager og bydelens fagsentra i forhold som angår barnets utvikling. Når det gjelder ønske om vurdering av opplæringsbehov ved skolestart, må foresatte henvende seg til barnets bostedsskole, som henviser til PPT. Ved andre henvisninger av førskolebarn, må foresatte henvende seg til barnets bostedsbydel, som henviser til PPT.

For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte hevende seg til skolen, som henviser til PPT. Under dokumenter til høyre kan du se skjemaet skolen fyller ut når de henviser elever til PPT.

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

  • Mistanke om forsinket utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvansker
  • Lærevansker
  • Fagvansker
  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Atferdsvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Funksjonshemming

 

PPT skal medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte behov får best mulig vilkår for læring og utvikling. PPT tilbyr også hjelp fra logoped og synspedagog, samt veiledning og rådgivning innen flere andre områder. 

Kontaktinformasjon:

E post ppt@ude.oslo.kommune.no
Nettsted www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/spesialundervisning/spesialundervisning-og-ppt
Navn Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Oslo Skolegruppe D
Tilhører Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Oslo
Besøksadresse Skedsmogata 25, Oslo
Postadresse Postboks 6431 Etterstad
0605 Oslo
Telefon 23 46 54 00