Hovedseksjon

Ofte stilte spørsmål om læringsbrett

 • Har jeg erstatningsplikt ved ødelagt læringsbrett?

Ja, i utgangspunktet er du erstatningspliktig for alt materiell du låner på skolen utover normal bruksslitasje.

I kontrakten som alle foresatte må underskrive på Linderud skole, står det at det er vanlige erstatningspliktige regler som gjelder. Her skal vi forklare litt hva det innebærer:

Skolen i Norge har et gratisprinsipp, og alle elever får låne det de i utgangspunktet trenger for læringsarbeidet på den enkelte skole. Alt utstyr man mottar er til utlån. Dvs. at man leverer tilbake ting man har lånt med normal bruksslitasje, f.eks. skolebøker. Blir disse ødelagt på skolen eller hjemme, er man erstatningspliktige for det (jfr. Skaderstatningsloven § 1.1 og § 1.2).

Der hendelsen som har ført til skade skyldes uaktsomhet, må man ved Linderud skole erstatte skolebøker, iPad og andre ting man eventuelt låner.

Hva defineres som grov uaksomhet?

" Uaktsomhet er en form for skyld som innebærer at man har opptrådt i strid med det en alminnelig fornuftig person ville gjort i en tilsvarende situasjon.

Man skiller mellom vanlig/simpel uaktsomhet og grov uaktsomhet. I sistnevnte tilfelle kreves det gjerne et tydelig avvik mellom den atferd som utføres og en atferd som objektivt kan betegnes som forsvarlig. Grensen mellom aktsom (forsvarlig), uaktsom og grovt uaktsom atferd vil bero på et skjønn, og kan ofte være vanskelig å trekke.

Det skilles videre mellom bevisst og ubevisst uaktsomhet. Uaktsomheten er bevisst når skadevolderen er klar over at handlingen innebærer en fare, men gjør den likevel (han tar en sjanse). Det kreves imidlertid ikke at skadevolderen er klar over at handlingen rettslig sett kan karakteriseres som uaktsom. Ubevisst uaktsomhet foreligger når skadevolderen ikke tenker over at handlingen innebærer en fare.(…)" https://jusleksikon.no/wiki/Uaktsomhet

Vurdering av uaktsomhet vurderes individuelt mht. elevens alder, modenhet og så klart situasjonen. Dette fremgår av lovens forarbeider. Det vil si at vi vurderer hvert tilfelle individuelt ut i fra dette.

Hvis eleven derimot med viten og vilje ødelegger noe er man 100 % erstatningspliktig (opptil 5000 kr i hvert skadetilfelle som foresatt. jfr. Skadeerstatningsloven §1.2).

Erstatningsreglene gjelder enten man er på skolen, skoleveien eller hjemme, og i utgangspunktet på alle skoler i Norge. Slik har det vært i flere tiår. Også på Linderud skole har det vært krevet inn erstatning for ødelagt materiell de senere årene. Kontrakten dere må skrive under, er således ikke mer bindene enn Skadeerstatningsloven, men vil være et dokument til opplysning og bevisstgjøring hva man konkret forholder seg til ved erstatningsplikt for læringsbrett. Det samme kunne vært utarbeidet for alt annet elevene også låner av skolen, men det ville ikke vært hensiktsmessig fordi det er veldig mange forskjellige ting med vidt forskjellig pris. Ved alle andre tilfeller som ikke involverer læringsbrett, gjøres det en skjønnsmessig vurdering i hvert tilfelle.

Elevene vil i fremtiden normalt sett ikke ha noen skolebøker de får på personlig utlån, men låner ved behov på skolen. Tidligere har verdien av bøkene elevene har fått til personlig utlån for ett år oversteget kostnaden av en iPad.

Erfaringer fra andre skoler er at det er veldig lite ødeleggelser, og at elevene er veldig flinke til å ta vare på læringsbrett sitt.

 • Hvordan håndterer skolen situasjoner der ipader blir ødelagt?

Svar: Skaden meldes til IKT ansvarlig som vurderer hver sak. Leverandør (Atea) kontaktes dersom det kan være snakk om en garantisak. Det innhentes en hendelseslogg fra elev/fag/kontaktlærer, eller andre som har informasjon om årsak til skade.

 • Er det skolen eller skolens forsikringsselskap som avgjør hvem som skal erstatte ødelagte ipader?

Svar: Skolen er selvassurandør og har derved ingen forsikring. Det avgjøres ut fra hendelseslogg om det foreligger et erstatningsansvar.

 • Når kan kontrakten om erstatningsansvar bli oversatt til flere språk slik at vi lettere kan forstå inneholdet?

Svar: Skolen har opp imot 50 språk representert, så foresatte som trenger bistand til å forstå avtaletekst må ta kontakt med kontaktlærer/nærmeste leder for trinnet eleven går på for å få bistand til å forstå innholdet.

 • Hvorfor finnes det Apper på Ipaden som ikke brukes i skolesammenheng? f. Eks. App for filmleie.

Svar: Dette skal ikke være mulig å laste ned apper. Det er kun apper som er standard fra Apple som ligger på iPaden i tillegg til de læringsappene skolen har kjøpt. Ta kontakt med kontaktlærer/nærmeste leder for trinnet.

 • Er det mulig å få erstattningsplikten nedjustert ved lav inntekt?

Svar: Nei, erstatningsplikt reguleres av skadeerstatningsloven. (Se punkt 1. over)

 • Hvem har ansvar for Ipaden mens ungene er på AKS?

Svar: AKS låser inne elevenes læringsbrett i AKS-tiden. Skolen derved ansvarlig for at Ipadene i AKS tiden blir oppbevart forsvarlig. iPadene (Læringsbrettene) er kun i bruk i AKS-tiden under styrte læringsstøttende aktiviteter. Læringsbrettet er etter at det er satt opp med en personlig konto ikke spesielt attraktivt å stjele, siden det er helt ubrukelig for de fleste andre pga. passordbeskyttelsen. Læringsbrettet kan også deaktiveres hvis det blir rapportert stjålet, når de som stjal det bruker det online.

 • Hvilke rutiner har AKS for å ta vare på ipaden når ungene kommer om morgenen/ går om ettermiddagen?

Svar: Se pnkt. 6

 • Har ungene tilgang til Ipadene mens de er på AKS?

Svar: Se pnkt 6

 • Hvem har ansvaret på Ipaden til og fra skolen?

Svar: Ifølge skadeerstatningsloven er det lånetaker. (Se pnkt 1.)

 • Dekkes tap utenom skoletiden av foreldrenes reiseforsikring eller innbo forsikring?

Svar: Den enkelte foresatte vil ha forskjellige forsikringsavtaler med sine forsikringsselskap. Den enkelte må derfor ta dette spørsmålet opp med sitt eget forsikringsselskap.

 • Kan man installere Apper på ipaden hjemme?

Svar: Nei, det er lagt inn sperring for installasjon av apper.

 • Hvorfor skal barna ha med seg Ipaden hjem?

Svar: Elevene skal gjøre hjemmelekser på iPaden.

 • Hva slags undervisningsopplegg finnes for de som ikke signerer kontrakten om erstatningsansvar?

Svar: Det vil være svært uheldig om muligheten for å bruke iPaden som et læringsverktøy hjemme ikke benyttes.

 • Hva kan vi bruke Ipaden til når den er hjemme?

Svar: Fortrinnsvis lekser. Det er viktig at man i hjemmet har klare rammer for total skjermtid. Det vil si den tiden elevene får lov til å sitte med digitale enheter generelt. (Tv, mobil, spillkonsoller, nettbrett ol) Foresatte må lage kjøreregler hjemme for hvor, når og hvordan iPad-en kan brukes utover leksearbeidet. Reglene må tilpasses det enkelte barn utfra alder og personlighet. Eksempler på slike regler kan være at iPad-en ikke skal være på rommet etter leggetid, eller kanskje ikke i det hele tatt! iPad-en skal ha et fast sted for lading, og skal være oppladet minimum 80 % når eleven kommer på skolen om morgenen.

 • Kan Ipaden brukes til andre ting enn lekser når den er med hjem?

Svar: Nei, det ikke ønskelig, imidlertid kan det åpnes for forsvarlig bruk under oppsyn av voksne. For eksempel relevante nettsøk. Det oppfordres til at foresatte har oversikt over hva barnet til enhver tid bruker den digital enheten til.

 • Får elevene lov til å bruke Ipaden i friminutter og matpauser?

Svar: Nei, iPaden skal ligge i klasserommet under pauser.

 • Får elevene lov til å gå på Facebook på Ipaden?

Svar: Elever under 13 år har ikke lov til å opprette en facebookkonto. Det vil ikke være mulig for elever over 13 år og bruke facebook i skoletiden. På skolen vil det, som før, være varierte aktiviteter. Barna vil ikke bli sittende statisk foran en skjerm, slik vi voksne med «kontorjobb» ofte gjør. Foresatte oppfordres til generelt å ha kontroll over sine barns totale skjermtid som nevnt i pnkt 15. Diskuter gjerne med andre foresatte.