Hovedseksjon

Elevrådet

Fra basisgruppene velges en tillitsvalgt og en vara. På første elevrådsmøte om høsten velges et styre som består av leder, nestleder og sekretær. I tillegg velges to skolemiljørepresentanter. Minst en av disse møter i AMU og skal representere elevenes rettigheter til et godt fysisk og psykisk skolemiljø.

Elevrådets oppgaver er å være elevenes talerør ovenfor skolens ledelse og ansatte. Tillitsvalgte tar med seg innspill til saker fra basisgruppa si og fremmer disse i elevrådet. Sekretær kaller inn og skriver referat fra møtene, og tillitsvalgte bringer sakene tilbkake til basisgruppa.

To representanter fra elevrådet sitter også i skolens Drifsstyre.

 

 

Elevrådet

Faste punkter i elevrådets årshjul er:

  • Valg av representanter og konstituering august/september
  • Elevrådet på ungdomstrinnet har en avtale med Plan Norge hvor vi har en årlig innsamling/aksjon for San-folket i Zimbabwe. San-folket er urbefolkning i Zimbabwe som lever i ekstrem fattigdom. Linderud skole jobber for å bidra til å gi San-folket tilgang til rent vann gjennom å bygge en brønn.
  • 3–4 elevrådsrepresentanter deltar på elevrådskonferanse for hele Oslo
  • Planlegging og gjennomføring av skoleball, som tradisjonelt avholdes i januar
  • Evalering av elevundersøkelsen og diskusjon av tiltak for forbedringer
  • Jevnlige innspill om Olweus-arbeidet og fokus på en mobbefri, inkluderende skole.