Vår profil

Linderud skole - en skole med læring, samarbeid og varme.

Linderud skole er en 1-10 skole med ca. 630 elever og vel 100 ansatte, inklusive aktivitetsskole og byomfattende grupper for elever med autisme og psykisk utviklingshemming. Linderud skole har fokus på elevenes faglige utvikling. Alle elevene skal få et positivt selvbilde gjennom kunnskap, tilhørighet, samarbeid og ansvar.

Vår målsetting er at alle elever skal oppnå gode grunnleggende ferdigheter som de videreutvikler gjennom  livslang læring og demokratisk deltakelse. Vi har høye ambisjoner på vegne av våre elever, og vi vektlegger at de skal få god lese- og skrivekompetanse gjennom systematisk opplæring for å øke læringsutbyttet til den enkelt i alle fag.

Skolen har et sterkt engasjement rundt kunst og kultur som en naturlig del av skolehverdagen for å øke elevenes læringsresultater. Vi legger vekt på å skape gode relasjoner for å motivere elevene og skape et godt læringsmiljø. Alle skal føle seg trygge og inkludert.

Skolen har nulltoleranse mot mobbing og alle voksne griper inn dersom de observerer tendenser til mobbing, vold eller rasisme.