Hovedseksjon

Vår profil

Linderud skole

Linderud skole - Sammen former vi fremtiden!

Linderud skole har fokus på elevenes faglige utvikling. Alle elevene skal få et positivt selvbilde gjennom kunnskap, tilhørighet, samarbeid og ansvar.

Vår målsetting er at alle elever skal oppnå gode grunnleggende ferdigheter som de videreutvikler gjennom  livslang læring og demokratisk deltakelse. Vi har høye ambisjoner på vegne av våre elever, og vi vektlegger at de skal få god lese- og skrivekompetanse gjennom systematisk opplæring for å øke læringsutbyttet til den enkelt i alle fag. Vi bruker læringsbrett i undervisningenpå alle trinn.

Skolen har et sterkt engasjement rundt kunst og kultur som en naturlig del av skolehverdagen for å øke elevenes læringsresultater. Vi legger vekt på å skape gode relasjoner for å motivere elevene og skape et godt læringsmiljø. Alle skal føle seg trygge og inkludert.

Skolen har nulltoleranse mot mobbing og alle voksne griper inn dersom de observerer tendenser til mobbing, vold eller rasisme.

Skolen nytter idrettshallen Linderudhallen, med Linderud svømmehall. Skolen har også tilgang til fotballbanen Linderud kunstgress, med syverbane på grus. Denne banen ligger sør for skolen over Statsråd Mathiesens vei og t-baneskinnene til Grorudbanen. På nordsiden av skolen ligger Linderud gård og Linderud senter.

Skolen har to spesialpedagogiske avdelinger, med eget fellesrom, kjøkken, aktivitetsrom og musikkrom. Skolebiblioteket er mye brukt til lekselesing, og har tilgjengelig bibliotekar fra klokken 8.30 til 15.00 hver ukedag. Skolegården er todelt, i vestre og østre. Den første tilrettelagt for barneskoleelever, og den andre for ungdomsskoleelever.