Søknad om skoleskyss

Elevenes rett til gratis skyss

Skoleskyss gis bare for de 190 dagene i skoleåret, og bare mellom bosted og opplæringssted. Skyss­rettigheten omfatter Aktivitetsskolen (AKS) de dagene eleven også har opplæring på skolen. I skolens ferier må elevene/foresatte selv sørge for skyss.

Elevenes skyssrettigheter gjelder ikke til/fra lege, fysikalsk behandling eller andre behandlings­tilbud.

Avstand til opplæringsstedet

Elevenes rett til gratis skyss til og fra opplæringen avhenger av gangavstanden mellom elevens bosted og opplærings­stedet, og elevens alder, jf. opplæringslova § 7-1. Bosted defineres som der eleven har "regelmessige døgnhvile", jf. lov om folke­registrering § 5-1.

Følgende gangavstander utløser rett til gratis skyss, jf. opplæringslova § 7-1 første ledd:

  • 2 kilometer for elever på 1. årstrinn
  • 4 kilometer for elever på 2.–10. årstrinn

Hvis barnet oppfyller kriteriene for gratis skyss, kan du bruke dette søknadsskjemaet:  Søknadsskjema for skoleskyss_.docx