Bruk av læringsbrett

Linderud skole innfører læringsbrett (iPad)1:1 for alle elever i løpet av perioden høst 2017-vår 2019. Dette vil i praksis si at alle elever har sitt eget personlige læringsbrett (iPad) som de vil bruke på skolen og hjemme.

I de siste årene har vårt samfunn opplevd en grad av digitalisering som vi bare for noen tiår siden ikke så for oss. Vi ser av denne utviklingen at fremtiden stadig vil bli mer digitalisert. Den forbindelse ønsker vi å gi våre elever de beste forutsetninger for å mestre den digitale fremtiden, og stå rustet til å møte de muligheter og utfordringer som vil møte oss som individer og samfunn.

Våren 2017 var Linderud skole i den situasjon at nesten hele beholdningen av skolens elevlap-toper var modne for utskifting. De ville fra høst 2017 ikke være kompatible med Windows 10 oppgraderingen.

På samme tid tilfløt det oss mye informasjon om skoler som har valgt å satse på 1:1 devices for alle elever i stedet for daværende utlånssystem for laptoper. I prosessen gjorde vi en grundig research med blant annet skolebesøk til skoler som hadde innført 1:1 devices. Vi fant at det å satse på læringsbrett (iPads), var den beste løsningen for våre elever.

Erfaringer fra de skolene som har etablert dette, og våre egne erfaringer så langt i prosessen, sier at dette har veldig mange gevinster opp mot elevenes læring. 

Noen av disse gevinstene er:

  • Kreativitet og høyere bevissthet på mål utvikles.
  • Elevene aktiviseres i større grad. Lyd og bildestøtte er lett tilgjengelig, og læring kan skje uavhengig av tid og rom. 
  • Det er motiverende. Prosess og produkt tilpasses den enkelte.
  • Det gir større grad av mulighet for tilpasset opplæring til den enkelte da mål kriterier og kilder eleven jobber med kan være de samme, men eleven jobber med disse ut fra sine egne forutsetninger.
  • Elever viser stolt frem sitt arbeid, og får trent hyppig på å presentere og sette ord på egen læring.
  • Det skaper en veldig god oversikt og dokumentasjon over elevenes læring og utvikling.
  • Læreren får lettere tilgang til elevens tankemønster, og kan oppklare misforståelser i enda større grad. Læringen blir rett og slett mer synlig.

 

Et læringsbrett (iPad) brukt på en riktig måte er det et kraftfullt verktøy som øker effekten på læring vesentlig. Målet er at læringsbrettet skal fungere som en verktøy for elevaktiv læring der den enkelte elev i større grad er aktiv i timen og lærerne i mindre grad dosserer.

Elevene på Linderud skole vil fortsatt lese bøker i papirutgave, ha praktisk estetiske fag og øve på finmotoriske ferdigheter som skriving. Læringsbrettet vil derimot i stor grad erstatte tradisjonell kladdebok, lærebøker i papir osv.

Dette er et stort løft for skolen som vil kreve mye av både elever, ansatte og dere som foresatte. Alle ansatte har fått/vil få grundig opplæring, og vil følges tett opp av høyt kompetente pedagoger på feltet.

Vi avholdt foreldremøter i oppstarten av skoleåret 2017/18, samt kurs i desember 2017 for foresatte på 5.-7 trinn. Vi vil følge opp med ytterligere møter/ kurs for de resterende trinn etter hvert som læringsbrettene rulles ut for resten av skoles elever. Dette vil gi dere som foresatte innsikt i hvordan dere best kan støtte deres barn i læringsprosessen ved hjelp av læringsbrett.

Skolen har ansvar for å administrere læringsbrettet, og har etablert systemer for å følge dette opp. Som ordet læringsbrett antyder skal det skje læring på dette nettbrettet. Nettbrettet skal ikke være en underholdningsmaskin. Det vil f.eks ikke være mulig å laste ned egne apper.

Utdanningsetaten er i ferd med å utarbeider sentrale retningslinjer rundt det praktiske ved å ha et "personlig" læringsbrett (iPad). I prinsippet er det ikke forskjell fra bøker som hver elev er ansvarlig for i dag. Erfaringer fra andre skoler er at det er veldig lite ødeleggelser av utstyret.

Vi vil samarbeide tett med FAU i prosessen, og informere dere fortløpende om både pedagogisk og praktisk gjennomføring av dette.

Vi vil også legge ut de mest stilte spørsmålene på skolens hjemmeside, så det er mulig å få svar uten henvendelse direkte til skolen.


Ved et tett samarbeid vil dette bli en fantastisk læringsarena for alle ved Linderud skole.